рус
укр
eng
 

вул. Набережно-Хрещатицька, причал №4

м. Київ, Україна, 04070

(044) 200 04 04

(044) 200 04 05

wsm@indigo-ua.com

Словник

А

Абандон
Аварійний комісар
Аварійний сертифікат
Аддендум
Андеррайтер
Ассистанс

Б

Бенефіціарій
Бонус
Бордеро
Брутто-ставка

В

Вигодонабувач

Г

Групове страхування

Д

Дивіденд
Дісклоуз
Диспашер
Довіреність

З

Застрахований
Зелена карта

И

Іпотека

К

Кожен і будь-який збиток
Карго
Каско
Квота у страхуванні
Котирування
Кумуляції
Кептівні страхові компанії

Л

Ліцензія
Ллойд

Н

Нетто-ставка

О

Об'єкт страхування

П

Перестрахування
Перестраховик
Пул

Р

Регрес
Рейтинг страховиків
Ретроцессионер
Ретроцессія
Ріторно

С

Санкці
Система першого ризику
Система граничної відповідальності
Система пропорційної відповідальності
Термін страхування
Страхування
Страхувальник
Страхова виплата
Страховий захист
Страхова відповідальність
Страхова вартість
Страхова сума
Страхове забезпечення
Страхова подія
Страховий агент
Страховий акт
Страховий брокер
Страховий iнтерес
Страховий полiс
Страховий портфель
Страховий ризик
Страховий випадок
Страховий тариф
Страховий збиток
Страховик
Сюрвейєр

Ф

Франшиза
Франшиза умовна

Ц

Цедент
Цессiя

Ш

Шомаж

 

Абандон
Відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно при страховому випадку на користь страховика з метою отримання від нього повної страхової суми.

В начало

Аварiйный комiсар
Уповноважена фізична або юридична особа, що займається встановленням причин, характеру і розміру збитків щодо застрахованих судів і вантажаів. Страховик призначає аварійного комісара як в країни, так і за кордоном відповідно до законодавства країни, де стався випадок. За результатами проведеної роботи аварійний комісар складає аварійний сертифікат. Функції аварійного комісара виконує аджастер.

В начало

Аварійний сертифікат 
Документ, який складається аварійним комісаром і фіксує розмір і причини збитків, а також містить інші відомості, що характеризують обставини, пов'язані з тим, що сталося. Аварійний сертифікат є лише свідоцтвом збитку і не передбачає його обов'язкову виплату. На підставі аварійного сертифікату страховик приймає рішення про сплату або відхилення заявленої претензії страхувальника в частині страхового відшкодування.

В начало

Аддендум
Додаткове письмове доповнення до раніше укладеного договору страхування або перестрахування, яке містить погоджені сторонами зміни раніше узгоджених умов.

В начало

Андеррайтер
Висококваліфікований фахівець в області страхування (перестрахування), що має владні повноваження від керівництва страхової компанії приймати на страхування (перестрахування) запропоновані ризики, відповідає за формування страхового (перестраховочного) портфеля.

В начало

Ассистанс
Переважно орієнтований на акції свідомого або гуманітарного характеру, що забезпечують безпеку подорожуючих при поїздках за рубіж (в разі хвороби, нещасного випадку і так далі), надаючи послуги лікарень, санітарів, госпіталізацію в медичний стаціонар (за об'єктивними свідченнями), спеціальний санітарний транспорт. Є ряд спеціалізованих компаній ассистанса, що тісно взаємодіють із страховими компаніями.

В начало

Бенефіціарій 
Третя особа, вказана в страховому полісі страхувальником, як одержувач страхового відшкодування або страхової суми.

В начало

Бонус
Грошові суми, які розподіляються або закріплюються за власниками полісів згідно їх участі у прибутку компанії.

В начало

Бордеро
Документально оформлений перелік ризиків, прийнятих на страхування і які підлягають перестрахуванню. Містить їх детальну характеристику.Содержит их подробную характеристику.

В начало

Брутто-ставка
Повна тарифна ставка страхової премії, що включає витрати страховика на створення страхових резервів, ведення справ, агентську винагороду, відрахування до фонду превентивних заходів і прибуток страховика.

В начало

Вигодонабувач 
Фізична або юридична особа призначена страхувальником для отримання страхових виплат за договором страхування. Фіксується в страховому полісі.

В начало

Групове страхування 
Страхування групи осіб зі схожими інтересами. Груповий поліс видається працедавцю або іншому представнику групи, а кожен член групи отримує сертифікат, підтверджуючий факт його страхування.

В начало

Дивіденд 
Частина чистого прибутку, що розподіляється серед акціонерів пропорційно числу акцій, що знаходяться в їх власності.

В начало

Дісклоуз 
Загальноприйнята в зарубіжній практиці норма страхового права, що передбачає обов'язок страхувальника негайно повідомити страховика (сюрвейєра) про будь-які факти (ризикові обставини), що характеризують об'єкт страхування, які мають істотне значення щодо рішення про зміну міри ризику, прийнятого на страхування.

В начало

Диспашер
Фахівець в області міжнародного морського права, що здійснює розрахунки по розподілу витрат загальної аварії між судном, вантажем і фрахтом, тобто диспашу. За кордоном диспашер, як правило, призначається судновласником.

В начало

Довіреність 
Письмове уповноваження, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

В начало

Застрахований
Фізична особа, життя, здоров'я і працездатність якої виступають об'єктом страхового захисту. Застрахованою є фізична особа, на користь якої складено договір страхування. На практиці застрахований може бути одночасно страхувальником, якщо сплачує грошові (страхові) внески самостійно.

В начало

Зелена карта 
Система міжнародних договорів про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту. Отримала назву за кольором і формою страхового поліса, що засвідчує це страхове правовідношення. Заснована в 1949 році. Держави колишнього СРСР, де немає обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, не входять до системи Зеленої карти.

В начало

Іпотека 
Вкладення засобів під нерухомість (будівництво, відновні роботи і тому подібне).п.)

В начало

Кожен і будь-який збиток 
Загальноприйняте поняття міжнародної страхової політики. Умови договору страхування (клаузула, або обмовка), що означає, що відшкодуванню підлягає кожен і будь-який збиток, що виник в результаті одного страхового випадку або серії таких випадків, подій внаслідок однієї катастрофічної події (стихійного лиха).

В начало

Карго
В міжнародній практиці вантажі або майно, що перевозяться морським судном з метою отримання фрахту.

В начало

Каско
Страхування транспортного засобу (судів, літаків, автомобілів). Не включає страхування пасажирів, майна, що перевозиться, відповідальності перед третіми особами, і так далі.

В начало

Квота у страхуванні 
Доля участі страховика (перестраховика) в страхуванні (перестрахуванні).

В начало

Котирування 
В страхуванні ставка премії (внеску), по якій страховик готовий прийняти відповідний ризик на страхування.

В начало

Кумуляції 
Зосередження ризиків в межах відособленого простору.

В начало

Кептівні страхові компанії 
Страхові компанії, що створюються крупними індустріальними або комерційними концернами з метою страхування всіх або частини ризиків, що їм належать.

В начало

Ліцензія 
Ліцензія на здійснення страхової діяльності, видана Департаментом Мінфіну по нагляду за страховою діяльністю. Є документом, що засвідчує право її власника на проведення страхової діяльності щодо видів страхування, вказаних в переліку до ліцензії.

В начало

Ллойд
1. Міжнародний страховий ринок, територіально розміщений в Лондонському Сіті, як світовому фінансовому центрі; 
2. Англійська корпорація приватних страховиків, кожен з яких приймає страхування на свій ризик. Перша згадка про "Ллойд" відноситься до 1688 р. Припущена дата заснування — 1734 р. В даний час це найбільший страховик з міжнародною репутацією.

В начало

Нетто-ставка
Основна частина страхового тарифу, що використовується для формування страхових резервів і виплат.

В начало

Об'єкт страхування
Майнові інтереси, що не перечать законодавству України: 
а) пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю громадян — в особистому страхуванні; 
b) пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном — в майновому страхуванні; 
с) пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну фізичної або юридичної особи — страхування відповідальності.

В начало

Перестрахування
Система економічних стосунків, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по ним (з врахуванням своїх фінансових можливостей) передає на погоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого страхового портфеля.

В начало

Перестраховик 
Первинний страховик, що передає частину ризику на перестрахування.

В начало

Пул
Добровільне об'єднання страховиків, що не є юридичною особою, створюване на основі угоди між ними з метою забезпечення фінансової стабільності страхових операцій на умовах солідарної відповідальності за виконання зобов'язань за договорами страхування.

В начало

Регрес
Право страховика на пред'явлення до сторони, винної в настанні страхового випадку, претензії з метою отримання відшкодування збитку, понесеного у зв'язку з виплатою страхового відшкодування.

В начало

Рейтинг страховиків 
Публіковані в різних виданнях результати діяльності страхових компаній.

В начало

Ретроцессионер
Компанія, що прийняла ризик на перестрахування, і в свою чергу передала його іншому страховику або перестраховику.

В начало

Ретроцессія
 Передача на подальше перестрахування прийнятих на перестрахування ризиків.

В начало

Ріторно 
Утримання страховиком частини раніше сплаченої страхувальником премії при розірванні договору страхування без поважних причин.

В начало

Санкції 
Умови комерційних операцій, згідно яких до сторони, що неналежним чином виконує свої зобов'язання за умовами операції, може бути пред'явлена претензія щодо відшкодування збитку у зв'язку з невиконанням зобов'язань або з недобросовісним їх виконанням.

В начало

Система першого ризику 
Організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає виплату страхового відшкодування у розмірі фактичного збитку, але не більше, ніж заздалегідь встановлена сторонами страхова сума. При цьому весь збиток в межах страхової суми (перший ризик) компенсується повністю, а збиток понад страхову суму (другий ризик) взагалі не відшкодовується.

В начало

Система граничної відповідальності
Організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає відшкодування збитку, як різницю між заздалегідь узгодженою межею і досягнутим рівнем прибутку. Якщо у зв'язку із страховим випадком рівень прибутку страхувальника виявився нижчим за рівень встановленої межі, то відшкодуванню підлягає різниця між межею і фактично отриманим прибутком.

В начало

Система пропорційної відповідальності
Організаційна форма страхового забезпечення. Передбачає виплату страхового відшкодування в заздалегідь фіксованій долі (пропорції). Страхове відшкодування сплачується у розмірі тієї частини збитку, в якій страхова сума складає пропорцію по відношенню до страхової вартості об'єкту страхування. 
Наприклад, якщо страхова сума дорівнює 80% страхової вартості об'єкту страхування, то і страхове відшкодування складе 80% збитку. Друга частина збитку (у даному прикладі 20%), залишається на ризику страхувальника. Вказана доля страхувальника в покритті збитку називається франшизою, або власним утриманням страхувальника.

В начало

Термін страхування 
Часовий інтервал, протягом якого застраховані об'єкти страхування. Може становити від декількох днів до тривалого періоду (15–25 років). Крім того, можливий невизначений термін страхування, який діє до тих пір, доки одна із сторін правовідношеннь (страхувальник або страховик) не відмовиться від їх подальшого продовження, заздалегідь повідомивши іншу сторону про свій намір.

В начало

Страхування 
Відношення по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються із сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій).

В начало

Страхувальник 
Сторона в договорі страхування, що страхує свій майновий інтерес або інтерес третьої сторони. За договором страхування на страхувальнику лежить обов'язок сплати страхового внеску страховикові за прийняті на себе зобов'язання відшкодувати страхувальникові збиток при настанні страхового випадку.

В начало

Страхова виплата  
Сума, що виплачується страховиком страхувальнику у відшкодування збитків, викликаних настанням страхового випадку, передбаченого договором страхування.

В начало

Страховий захист 
1. У широкому сенсі — економічна категорія, що відображає сукупність розподільних і перерозподільних стосунків, пов'язаних з подоланням або відшкодуванням втрат, що завдаються матеріальному виробництву і життєвому рівню населення стихійними лихами і іншими надзвичайними подіями (страховими ризиками);
2. У вузькому сенсі — сукупність перерозподільних стосунків з приводу подолання (превенція) або відшкодування збитку (страхові виплати), що заподіян конкретним об'єктам страхування (товарно-матеріальним цінностям, майну, життю і здоров'ю людей). Потреба в страховому захисті конкретизується у страхових інтересах.

В начало

Страхова відповідальність 
Обов'язок страховика виплатити страхову суму або страхове відшкодування. Встановлюється законом або договором страхування. Характеризується певним об'ємом страхової відповідальності, тобто переліком певних страхових ризиків (страхових випадків), при настанні яких здійснюється виплата. Об'єм страхової відповідальності складається з такого переліку небезпек, які характерні для відповідних конкретних об'єктів страхування. Розрізняють обмежену і розширену (від всіх ризиків) страхову відповідальність. Обмежена страхова відповідальність передбачає вузький і конкретний перелік страхових ризиків, тобто небезпек, при настанні яких здійснюється виплата. Розширена страхова відповідальність передбачає обов'язок страховика здійснювати виплату при настанні будь-якого страхового ризику, окрім випадків, особливим чином вказаних в законі або договорі страхування. Вартісне вираження страхової відповідальності — страхові суми. У міжнародній практиці термін "страхова відповідальність" ототожнюється з терміном страхове покриття.

В начало

Страхова вартість 
Дійсна, фактична вартість об'єкту страхування. Порядок розрахунку розміру страхової вартості має свої особливості в різних країнах та базується на чинному законодавстві.

В начало

Страховая сума
Оголошена страхувальником при укладенні договору грошова сума, на яку страхувальник страхує свій інтерес. Страхова сума не повинна перевищувати страхову вартість об'єкту страхування.

В начало

Страхове забезпечення 
Рівень страхової оцінки по відношенню до вартості майна, прийнятого для цілей страхування. У організації страхового забезпечення розрізняють систему пропорційної відповідальності, систему граничної відповідальності і систему першого ризику. Найчастіше на практиці використовується система пропорційної відповідальності і система першого ризику.

В начало

Страхова подія 
Потенційне можливе спричинення збитку об'єкту страхування, на випадок якого складено договір страхування.

В начало

Страховий агент 
Представник страховика, від імені і за дорученням якого укладає договори страхування.

В начало

Страховий акт
Документ, що складається страховиком при визнанні ним настання страхового випадку і є підставою для сплати страхового відшкодування.

В начало

Страховий брокер
Юридичні або фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку як підприємці, здійснюють посередницьку діяльність із страхування від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика.

В начало

Страховий інтерес 
Міра матеріальної зацікавленості фізичної або юридичної особи у страхуванні. Носіями страхового інтересу виступають страховики і застраховані. Стосовно майнового страхування наявний інтерес виражається у вартості застрахованого майна. У особистому страхуванні страховий інтерес полягає в гарантії отримання страхової суми в разі подій, обумовлених умовами страхування. Наявний страховий інтерес конкретизується у страховій сумі.

В начало

Страховий поліс 
Документ, що видається страховиком страхувальнику (застрахованому), засвідчує факт укладання договору страхування і що містить його умови.

В начало

Страховий портфель
Сукупність ризиків, прийнятих страховиком на свою відповідальність, або число укладених і сплачених договорів.

В начало

Страховий ризик
Небезпеки і випадковості, унаслідок можливого настання яких, страховик бере на себе зобов'язання виплатити постраждалій стороні страхове відшкодування.

В начало

Страховий випадок 
Страхова подія, що фактично сталася, у зв'язку з негативними або іншими наслідками яких настає обов'язок страховика сплатити страхове відшкодування або страхову суму.

В начало

Страховий тариф 
Нормований по відношенню до страхової суми розмір страхових платежів. За економічним змістом - це ціна страхового ризику. Визначається в абсолютному грошовому вираженні або у відсотках від страхової суми.

В начало

Страховий збиток 
Вартість повністю загиблого або знеціненої частині пошкодженого майна за страховою оцінкою. Виходячи з підрахованої суми страхового збитку визначають розмір страхового відшкодування, яке підлягає виплаті. При цьому до уваги беруться умови договору страхування. Сума страхового збитку дорівнює сумі страхового відшкодування. Процедурою визначення страхового збитку займається страховик або призначений за його дорученням довірений експерт (аджастер). При цьому до уваги беруться умови укладання договору страхування. Вивчається страхова сума, виходячи з якої розраховується страхове відшкодування.

В начало

Страховик 
Організація (юридична особа), що здійснює страхування, приймає на себе за певну винагороду зобов'язання відшкодувати страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено страхування, збитки або виплатити страхову суму, що виникли в результаті настання страхового випадку, вказаного в договорі. У міжнародній страховій практиці для позначення страховика також використовується термін андеррайтер. Страховик вступає у конкретні відносини із страхувальником. У своїх діях, формуючи ці стосунки, він керується страховими інтересами страхувальника і суспільства в цілому.

В начало

Сюрвейєр
Висококваліфікований представник страховика, що здійснює огляд майна, що приймається на страхування. За висновком сюрвейєра страховик приймає рішення про укладання договору страхування. У зарубіжній практиці в якості сюрвейєра виступають класифікаційні суспільства, а також спеціалізовані фірми по протипожежній безпеці, охороні праці і так далі, що взаємодіють із страховиком на договірній основі. На відміну від аджастера сюрвейєр оглядає майно до моменту укладення договору страхування.

В начало

Франшиза
Певна частина збитків страхувальника, що не підлягає відшкодуванню страховиком відповідно до договору страхування. Франшиза може встановлюватися у вигляді певного відсотка від страхової суми або в певній сумі.

В начало

Франшиза умовна 
Страховик звільняється від відповідальності за збиток, якщо його розмір не перевищує розміру франшизи, і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує франшизу. В цьому випадку франшиза встановлюється як абсолютна величина.

В начало

Цедент
Перестраховик, що передав ризик на перестрахування.

В начало

Цессія 
Передача ризику не перестрахування.

В начало

Шомаж
Страхування втрати прибутку і інших фінансових втрат пов'язаних з призупиненням виробництва на промислових підприємствах в результаті настання страхового випадку.

В начало